Lời dạy của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng 1

Lời dạy của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng "Cán bộ vào ban chỉ đạo chống tham nhũng mà lại tư túi, vướng vào tham nhũng thì còn chống ai nữa. Ông nào vướng vào tôi xử trước, xin nói thẳng là như thế"

Lời dạy của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
“Cán bộ vào ban chỉ đạo chống tham nhũng mà lại tư túi, vướng vào tham nhũng thì còn chống ai nữa. Ông nào vướng vào tôi xử trước, xin nói thẳng là như thế”

Lời dạy của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
“Cán bộ vào ban chỉ đạo chống tham nhũng mà lại tư túi, vướng vào tham nhũng thì còn chống ai nữa. Ông nào vướng vào tôi xử trước, xin nói thẳng là như thế”