Khuyến Học – Fukuzawa Yukichi

52.000 

Tác Phẩm: Khuyến Học
Tác giả: Fukuzawa Yukichi
Nội dung: Cuốn sách quan trọng trong văn hóa Nhật Bản, tập trung vào giáo dục và phát triển dân trí quốc gia.
Lời khuyên: Đề cao giáo dục, khuyến khích sự phát triển cá nhân và tư duy quốc tế.